Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi

Yazarlar

  • Mustafa Tevfik Kartal Borsa İstanbul Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Bankacılık- Gelişim- Yapılandırma

Özet

Amaç – Türkiye’de 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ağır bankacılık krizlerinin ardından bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı başlatılmış ve bankacılık sektörü yapılandırılmaya tabi tutulmuştur. 2008 yılında yaşanan küresel kriz ise Türkiye için yeni bir zorluk dönemi oluşturmuş ve bu süreçte de yeni önlemler alınmıştır. Alınan her türlü tedbir sektör üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, gerçekleştirilen yapılandırma çalışmalarının Türk Bankacılık Sektörünün gelişimi üzerindeki yansımalarının ele alınması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Yöntem – Türkiye’de 2003-2019/10 döneminde seçilmiş makro göstergelere (toplam aktifler, krediler, mevduatlar, net kar, yoğunlaşma) ve finansal sağlamlık göstergelerine (karlılık, sermaye yeterliliği rasyosu (SYR), likidite, yabancı para net genel pozisyonu, takipteki krediler) ilişkin veriler betimsel istatistik yöntemiyle incelenmiştir. Bulgular – İnceleme sonuçlarına göre, uygulanan yapılandırma programları ve bu kapsamda alınan tedbirler Türk bankacılık sektörünün gelişimi üzerinde genel olarak olumlu etki yapmıştır. İncelenen makro göstergelerde ve finansal sağlamlık göstergelerinde 2003-2019/10 döneminde kayda değer gelişme görülmüştür. Bununla birlikte, makro göstergelerden mevduatlarda dolarizasyon yaşandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, finansal sağlamlık göstergelerinden yabancı para net genel pozisyonu (YPNGP)/yasal özkaynak standart oranında %20 olan yasal sınırın çok üzerinde gelişmeler yaşandığı; takipteki kredilerin ise %5,4 oranına ulaştığı belirlenmiştir. Tartışma – Makro ve finansal sağlamlık göstergelerinde genel hatlarıyla olumlu gelişme yaşanmasına karşın, son dönemlerde mevduatlarda dolarizasyon ve takipteki kredilerde artış görülmektedir. Bu durum sektör açısından yeni zorluklar oluşturmaktadır. Bu nedenle, sektöre yönelik yeni ve kapsamlı bir yapılandırma programı uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Mevduatlardaki dolarizasyon ve takipteki krediler yönetilemez boyuta ulaşmadan önce sektöre yönelik kapsamlı bir yapılandırma programı süratle ve kararlılıkla uygulanmalıdır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kartal, M. T. (2021). Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3172–3189. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/968

Sayı

Bölüm

Makaleler