Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Şakir Mirza Uşak Üniversitesi, Eşme Meslek Yüksekokulu, Uşak, Türkiye
  • Gülten Demiral Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uşak, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kişilik Özellikleri- Girişimcilik Eğilimi- Yüksek Lisans Öğrencileri

Özet

Amaç – Çalışmanın amacı, yüksek lisans öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem – Araştırmanın örneklemini Uşak Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler birincil veri toplama aracı olan anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanma sürecinde kasti örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemle 223 adet veriye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Bulgular – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencilere 223 adet anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kendine güven ve kontrol odağı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans ile girişimcilik eğilimi arasında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Tartışma – Son dönemlerde ekonomik alanda yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişimler kişilerin tercihlerinden örgütlerin yapılarına kadar birçok alanda değişikliğe neden olmuştur. Bu değişiklikler ve yenilikler birtakım yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde hükümetler istihdam olanaklarını arttırarak işsizliği azaltmak ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla girişimcilere yönelik birçok destek paketleri oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra eğitimin her alanında kişilere girişimciliğe ilişkin eğitimler verilerek, bireylerin girişimciliğe yönelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bireylerin girişimci olmalarını etkileyen faktörlerden birisi de kişilik özellikleridir. Araştırma sonuçlarına göre üzerinde durulan kişilik özelliklerinden öğrencilerin yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kendine güven ve kontrol odağı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans ile girişimcilik eğilimi arasında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Girişimcilik eğiliminin belirlenmesine ilişkin yapılan bazı çalışmalarda şu sonuçlar elde edilmiştir. Bozkurt ve Erdurur, (2013) yapmış oldukları çalışmada kendine güven kişilik özelliği dışındaki kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Türkoğlu vd., (2017) yapmış olduğu çalışmada kişilik özelliklerine ilişkin altı boyutunda girişimcilik eğilimini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişilik özelliklerine ilişkin ortalamalarının yüksek olması ve bu kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırması, öğrencilerin girişimci olabileceklerini göstermektedir. Bu bireylerin girişimde bulunması istihdam olanaklarını arttıracak ve işsizlik sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu yolla ekonomik gelişmeye olumlu katkı sağlanacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Mirza, Şakir, & Demiral, G. (2021). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3256–3268. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/974

Sayı

Bölüm

Makaleler