İstismarcı Yönetimin İş-Aile Çatışması, Performans ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: İş-Aile Çatışması ve Cinsiyetin Düzenleyici Rolü

Yazarlar

  • Kemal Köksal Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye
  • Ali Gürsoy Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İstismarcı Yönetim- İşten Ayrılma Niyeti- İş-Aile Çatışması

Özet

Amaç – İstismarcı yönetim, çalışanların tutum ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Çalışmada istismarcı yönetimin iş-aile çatışması, algılanan çalışan performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca istismarcı yönetim performans ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde, iş-aile çatışmasının ve cinsiyetin düzenleyicilik etkisini araştırmaktır. Yöntem – Veriler, 2019 yılında bir kamu kurumunda görev yapmakta olan 296 çalışandan anket yöntemiyle Ocak-Şubat aylarında elde edilmiştir. SPSS 25 programı ile, korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak değişkenler arasındaki ilişkiler, değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca istismarcı yönetimin, performans ve işten ayrılma niyetinde, iş aile çatışması ve cinsiyetin düzenleyici rolü araştırılmıştır. Bulgular – Analizler sonucunda istismarcı yönetimin algılanan performansı azalttığı, işten ayrılma niyeti ve iş-aile çatışmasını artırdığı, istismarcı yönetim ile performans ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde iş-aile çatışmasının ve cinsiyetin düzenleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Uluslararası alanda yapılan çalışmalar istismarcı yönetimin çalışanların işten ayrılma niyetini, iş-aile çatışmasını artırdığı ve iş performansını azalttığını göstermektedir. Bu araştırmanın bulguları diğer araştırmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. Ayrıca hem iş-aile çatışmasının, istismarcı yönetimin iş performansı üzerindeki etkisini hem de cinsiyetin istismarcı yönetimin işten ayrılma ve iş performansı üzerindeki etkisinde düzenleyici etkisi olduğu görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Köksal, K., & Gürsoy, A. (2021). İstismarcı Yönetimin İş-Aile Çatışması, Performans ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: İş-Aile Çatışması ve Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3337–3346. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/978

Sayı

Bölüm

Makaleler