Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin BİST 100 Endeksi Üzerinde Analizi

Yazarlar

  • Tuba Derya Baskan Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
  • Büşra Dozen Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe-Finans Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

TMS-7 Nakit akış tabloları- Oran analizi- Basit lojistik regresyon

Özet

Amaç – Ülkemizde muhasebe standartlarının kullanımının zorunlu hale gelmesi ile nakit akış tablolarının da standartlara uygun hazırlanması gerekmektedir. Türkiye Muhasebe Standardı 7 Nakit Akış Tablosu (TMS 7)’na göre hazırlanmış nakit akış tablolarına sahip işletmeler, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları modeli ile nakit akış oran analizinde kullanılan bazı oranlar ile analiz edilerek bu işletmelerin nakit akışlarını artıran faktörler tespit edilmeye çalışılacaktır. Yöntem – Çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve oluşturulmuş, sonrasında literatür çalışması yapılarak kullanılabilecek oranlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada detaylı anlatılacak olan Model 2 profile sahip işletmeler ile kâr kalitesi, varlıkların getirisi, öz kaynak getirisi ve nakit akış likiditesi oranları arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre Bist 100 endeksine tabi 2009-2018 dönemlerini kapsayan 50 işletmenin nakit akış tabloları incelenmekte ve Stata-14 kullanılarak basit lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Bulgular – Çalışmada varlık nakit getirileri ve özkaynak getirileri arasında anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Bu değişkenlerin de işletmelerin esas faaliyetten doğan marjinal etkilerine bakılmıştır. Tartışma – İşletmelerin esas faaliyelerden sağladıkları nakit akışları, varlıkların ve öz kaynakların etkin kullanılmasında artışa sebep olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Derya Baskan, T., & Dozen, B. (2021). Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin BİST 100 Endeksi Üzerinde Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3347–3357. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/979

Sayı

Bölüm

Makaleler