İslami Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği: Bir Alan Araştırması

Yazarlar

  • Ayhan Yatbaz Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Manisa, Türkiye
  • Özgür Çatıkkaş Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İslami Finans- Katılım Bankacılığı- İslami Muhasebe

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından yayınlanan faizsiz finans kurumlarına yönelik İslami ilkelerle uyumlu muhasebe standartlarının (İslami muhasebe standartları) Türkiye’deki katılım bankalarında uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. Yöntem – Çalışmanın amacı doğrultusunda Türkiye’deki katılım bankalarının muhasebe ve finansal raporlama birimlerinde çalışan kişilere yönelik anket uygulanmıştır. Genel olarak iki ana bölümden oluşan anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve İslami muhasebe farkındalık düzeyleri, ikinci bölümünde ise İslami muhasebe standartlarının Türkiye’de uygulanmasına yönelik uygulama öncesi karşılaşılacak durumlar ile uygulama sonrasında karşılaşılacak durumlara yer verilmiştir. Anketin analizinde SPSS programı kullanılarak katılımcıların farkındalık düzeyleri esas alınarak farklılık testleri uygulanmıştır. Bulgular – Anket bulgularına göre katılımcıların yaklaşık olarak %58’inin AAOIFI ve İslami muhasebe konusunda bilgi sahibi olmadıkları ortaya çıkmıştır. Analiz sonucunda ifadelerle ilgili olarak katılımcıların farkındalık düzeylerine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Tartışma – Bu bulgulara göre katılım bankalarının muhasebe ve finansal raporlama birimlerinde çalışanlara yönelik AAOIFI ve İslami ilkelerle uyumlu muhasebe standartları hakkında eğitim faaliyetleri düzenlenmesi gerekliliği öne çıkmıştır. Diğer taraftan katılımcıların farkındalık düzeylerine göre anket sorularına vermiş oldukları yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık bulunamaması ise AAOIFI ve/veya İslami muhasebenin Türkiye’de uygulanmasının bilgi düzeyine bağlı olmadığını göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yatbaz, A., & Çatıkkaş, Özgür. (2021). İslami Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği: Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3358–3373. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/980

Sayı

Bölüm

Makaleler