Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama

Yazarlar

  • Pınar Uçakkuş Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Seyhan Çil Koçyiğit Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Zaman Serileri- Tıbbi Malzemeler- Talep Tahmini

Özet

Amaç – Kıt kaynakların etkili ve verimli kullanılması için uygun yöntemler kullanılarak doğru tahmin yapılması gerekir. Sağlıkta kaynakların yokluğunun telafisi yoktur. Araştırmada Gazi Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde cerrahi gazlı bez tüketiminde kantitatif tahmin yöntemleri kullanılarak gelecek dönemler için ne kadar tüketileceğinin tahmini yapılmıştır. Yöntem – Araştırmada talep tahmin yöntemlerinden hareketli ortalama, üstel düzeltme, Holt- Winters tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Tahmin sonuçlarının doğrululuğunun ölçümünde ortalama mutlak hata yüzdesi (Mean Absolute Percent Eror-MAPE) ve ortalama mutlak hata (Mean Absolute Deviation-MAD) kullanılmıştır. Bulgular – Yöntemler arası karşılaştırma sonucu hareketli ortalama yönteminde hata oranı en az bulunmuştur. Tartışma – Hastane giderlerinde tıbbi malzemelerin maliyetleri fazla olduğu için doğru zamanda, doğru miktarda malzeme tahmini yapılarak hastane karlılığı artırılıp, israf önlenebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Uçakkuş, P., & Koçyiğit, S. Çil. (2021). Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3421–3429. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/984

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri