Ev Dekorasyonunda Kullanılan Renklerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisi

Yazarlar

  • Şaban Altın Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yozgat, Türkiye
  • Behiye Çiçek Yozgat Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yozgat, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Renk- Renklerin Anlamları- Renklerle Pazarlama

Özet

Amaç – Renk olgusu, kişilerin çevresi ile olan ilişkilerini, günlük stres ve moral durumunu, tüketim ve üretim durumunu, etkinlik ve yaptırım gücünü, iş faaliyet durumunu etkilemektedir. Bu etki, tüketicilerin ev dekore ederken ve dekorasyon ürünlerini satın alırken de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle araştırmanın amacı, tüketicilerin ev dekorasyon ürünlerini satın almalarında ürünlerin renkleri ile tüketicilerin satın alma kararları arasındaki ilişkileri ve etkileri incelemektir. Ayrıca demografik değişkenlere göre renk tercihlerinin ve satın alma kararlarının farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulması amaçlanmaktır. Yöntem – Araştırmanın bu kısmında, yargısal örnekleme yöntemi ile belirlenmiş örneklem grubuna yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler, analize uygun hale getirildikten sonra, verilerin dağılımlarına ilişkin frekans tablolarına, ortalamadan sapmaların ölçülmesi için Anova ve t-testine, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin ölçülmesi için korelasyon analizine, değişkenlerin etkilerinin ölçülmesi için regresyon analizine başvurulmuştur. Bulgular – Verilerden elde edilen bulgulara göre, en çok tercih edilen rengin mavi olduğu, sevilmeyen renklerin ise turuncu e pembe olduğu göstermektedir. Memurların, ev dekorasyon ürünlerini satın alma konusunda işçilere, ev hanımlarına ve öğrencilere göre farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Tüketicilerin satın alma kararları ile dekorasyon ürünlerinin renkleri arasında pozitif yönlü ilişki ve etki olduğu görülmektedir. Tartışma – Araştırmanın bulgularına göre, tüketicilerin renklere ilişkin değerlendirmelerine etki eden faktörlerin artırılması durumunda satın alma davranışlarının pozitif yönlü etkileneceği ve satın almaların artış göstereceği beklenmektedir. Bu sonuçlara göre dikkat edilmesi gereken unsur ev dekorasyonu tamamlayıcı parçalarının tercihinde söz konusu alışverişi yapan kişi eğer kadın ise odanın dizaynında kullanılan renklerin yoğunluğu sorularak ona göre tavsiyelerde bulunulabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Altın, Şaban, & Çiçek, B. (2021). Ev Dekorasyonunda Kullanılan Renklerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3430–3447. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/985

Sayı

Bölüm

Makaleler