Motivasyon Araçlarının Algılanma Düzeylerinin Sektörlere Göre Analizi

Yazarlar

  • Mehmet Can Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt MYO, Aksaray, Türkiye
  • Hakan Koç Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon Araçları- Algılanma Düzeyi- Hizmet Sektörü

Özet

Amaç – Günümüzde hangi endüstri dalı olursa olsun tüm kamu veya özel işletmelerin genel olarak ortak hedefi çalışanlarının çabalarını işletme amaçları doğrultusunda yoğunlaştırmaktır. Daha genel anlamda, söz konusu işin yapılabilmesi için, çalışanın istekli olmasını, işi benimsemesini ve işin gerçekleşebilmesi için yüksek çaba göstermesini sağlamaktır. Çalışandan beklenen bu davranışların elde edilebilmesinde ise motivasyonunun sağlanması oldukça önemlidir. Ancak motive edici araçların tanımlanması, temellendirilmesi ve çalışan motivasyonunun sağlanması oldukça zor ve karmaşık bir olgudur. Motivasyonun bu karmaşık ve çok yönlü yapısından dolayı ise motive edici araçların her sektör ve işletmede aynı etkiyi göstermeyebilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, çalışanların motivasyon araçlarının algılama düzeylerinin ortaya konulması ve sektörel açıdan farklılaşmasına sebep olan faktörler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yöntem – Bu araştırmada, nicel araştırma yaklaşımı temel alınmış olup, verilerin toplanmasında ise anket tekniğinden faydalanılmıştır. Bu açıdan araştırmada veriler elde edilirken örneklem yöntemine gidilmiştir. Bu kapsamda araştırma kapsamına giren hizmet sektörünün alt sektör çalışanlarını temsil ettiği düşünülen çalışanlara anket uygulaması yapılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan anket 2018-2019 yılları içerisinde araştırma kapsamı içerisinde yer alan sektör çalışanlarından tesadüfî örnekleme metodu ile seçilen toplam 373 kişiye uygulanmıştır. Bulgular – Yapılan analiz sonuçlarına göre, araştırma kapsamında belirlenen motivasyon araçlarının algılanma düzeylerinin sektör değişkenine göre farklılık gösterdiği ve bu motivasyon araçlarının farklı sektörlerde farklı biçimlerde sıralandığı görülmüştür. Tartışma – Bu anlamda çalışan motivasyonunun başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için çalışanın bağlı bulunduğu sektör tipine göre değerlendirilmesi ve sektör değişkenine göre ayrılan her bir çalışan grubuna yönelik olarak onları doğru şekilde motive edecek motivasyon araçlarının sunulmasının önemli bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Can, M., & Koç, H. (2021). Motivasyon Araçlarının Algılanma Düzeylerinin Sektörlere Göre Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3458–3470. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/987

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri