Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde İç Girişimcilik: Ankara İlinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mürüfe Öztürk Dugan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye
  • Nuray Tosunoğlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

KOBİ- Hızlı Büyüyen KOBİ- Hızlı Büyüme

Özet

Amaç – Günümüz ekonomisi küresel, dinamik ve rekabetçi olduğundan işletmelerin hayatta kalmaları için işletme büyümeleri zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’lerde büyüme tüm orta ve üst düzey yöneticileri kapsayan bir olgudur. KOBİ’lerde girişimci; farkına varmadan ya da farkında olarak büyümeyi doğrudan etkileyen karar mekanizmasıdır. KOBİ’lerde iç girişimcilik düzeyinin, işletmenin bu karar mekanizmasını doğrudan etkilediği ve hızlı büyümeyi sağladığı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmanın amacı hızlı büyüyen KOBİ’ler ile hızlı büyümeyen KOBİ’lerin orta ve üst düzey yetkililerinin iç girişimcilik düzeylerinin karşılaştırılarak farklılıklarının tespit edilmesidir. Yöntem – Çalışmanın amacı doğrultusunda Ankara’da KOSGEB’e kayıtlı KOBİ’lerden elde edilen veriler ile karşılaştırmalı nicel bir araştırma yapılmıştır. 429 işletmenin hızlı büyümeleri incelenerek, iç girişimcilik düzeyleri belirlenmiştir. Hızlı büyüyen işletmeler ile hızlı büyümeyen işletmelerin iç girişimcilik düzeyleri karşılaştırılmıştır. Analiz için t-testinden yararlanılmıştır. Bulgular – Analiz sonucunca hızlı büyüyen KOBİ’lerin yenilikçilik ve proaktif davranış düzeylerinin hızlı büyümeyen KOBİ’lerden yüksek olduğu bulunmuştur. Tartışma – Araştıma kapsamında yer alan KOBİ’lerde yenilikçiliğin ve proaktif davranışın geliştirilmesi hızlı büyümeye destek olacaktır. Bu da makroekonomik olarak, istihdamda etkili bir artış ve küresel rekabette avantaj sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk Dugan, M., & Tosunoğlu, N. (2021). Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde İç Girişimcilik: Ankara İlinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2061–2079. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1133

Sayı

Bölüm

Makaleler