Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi

Yazarlar

  • Tuba Bekiş Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Samsun, Türkiye
  • Nuray Tosunoğlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Güler Sağlam Arı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Sermaye- Çalışan Koçluğu- Çalışan Koçluk İlişkisi

Özet

Amaç ‒ Bu araştırmanın amacı Gregory ve Levy (2010) tarafından geliştirilen “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” nin Türkçeye uyarlanması ve işletmelerde çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesinin psikolojik sermayeye etkisinin ortaya konulmasıdır.

Yöntem ‒ Araştırma ilişkisel nicel yöntemle tasarlanmıştır. Samsun’da bir üretim işletmesinde çalışan 190 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasıyla veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak bu çalışma ile Türkçeye uyarlanan “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” ve Luthans vd.’ nin (2007) geliştirdiği, Çetin ve Basım’ ın (2012) uyarladığı “Psikolojik Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi yapısal eşitlik modellemesi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular ‒ Araştırmada öncelikle “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” nin Türkçe uyarlaması gerçekleştirilmiş, uyarlanan ölçeğe dair modelin uyum indeks değerleri incelenmiş, uyum düzeyinin kabul edilebilir bir düzey olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda çalışan koçluk ilişkisinin algılanan kalitesinin psikolojik sermayeye olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir.

Tartışma ‒ Çalışanların olaylara pozitif bakabilmesinde, çevre koşullarına ve değişime karşı dayanıklı ve esnek olmalarında, başarıya olan inançlarının artmasında psikolojik sermayenin önemi büyüktür. Yöneticilerin çalışanları ile kurdukları yüksek kaliteli koçluk ilişkisi, çalışanın kendisinin ve yeteneklerinin farkında olmasını sağlayarak, doğru kararlar almasında ve hedeflerine ulaşmasında destek olur. Çalışan koçluğunun psikolojik sermayeye etkisini inceleyen bu çalışmanın psikolojik sermayenin öncüllerini belirlemede alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, “Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesi Ölçeği” nin Türkçeye kazandırılması ile konuya ilişkin araştırma sayısı da artacaktır.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bekiş, T. ., Tosunoğlu, N., & Sağlam Arı, G. (2021). Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2727–2745. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287

Sayı

Bölüm

Makaleler