Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi

Yazarlar

  • Bülent Demirağ Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Gaziantep, Türkiye
  • Sinan Çavuşoğlu Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon, Bingöl, Türkiye
  • Kazım Dağ Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep,

Anahtar Kelimeler:

Helal gıda- Dindarlık- Tutum

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, helal gıda etiketli ürünleri satın almaya yönelik dindarlık, tutum ve davranışsal niyet arasındaki yapısal ilişkiyi ortaya koymaktır. Yöntem – Çalışmanın örneklemini Almanya’da yaşayan Müslüman tüketiciler oluşturmaktadır. Yapısal ilişkiyi ortaya çıkarmak için anket tekniği kullanılmıştır. Online olarak gerçekleştirilen toplam 408 geçerli anket Smart PLS Professional 3.0 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada ölçülmesi amaçlanan hipotezlerin testi için bootstrapping tekniği uygulanmıştır. Değişkenlere ait yapı, uyum ve ayrım geçerlikleri hesaplanmıştır. Son olarak yol analizi ile hipotezlerin doğruluğu test edilmiştir. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre dindarlığın helal gıda etiketli ürün satın almaya yönelik tutumları ve davranışsal niyetleri pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca analizler neticesinde helal gıda etiketli ürün satın almaya yönelik tutumların davranışsal niyetleri benzer şekilde pozitif yönde etkilediği de tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışma sonuçları dindarlığın helal gıda satın almaya yönelik tutumu anlamlı ve olumlu yönde doğrudan etkilediğini göstermiştir. Bu ampirik kanıt, tüketici dindarlık düzeyinin, tüketicinin Helal gıda etiketli ürün satın almaya yönelik tutumunda önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Diğer ifadeyle dindarlık düzeyi ne kadar yüksek olursa, helal gıda etiketli ürün satın almaya yönelik tutum da o denli olumlu olacaktır. Bu çalışma aynı zamanda tutumun, helal gıda etiketli ürün satın almaya yönelik davranışsal niyet üzerinde anlamlı ve olumlu yönde doğrudan bir etki yarattığını ortaya koymuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlara dayanarak, Almanya’daki işletmelerin helal etikete sahip olmalarının önemini ortaya koymaktadır. Özellikle hedef pazarında Müslüman tüketiciler bulunan işletmelerin helal sertifikaya sahip olmaları satışlarını arttırmaları için yararlı bir strateji olabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Demirağ, B., Çavuşoğlu, S., & Dağ, K. (2021). Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3405–3420. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1223

Sayı

Bölüm

Makaleler