Artırılmış Gerçeklik Deneyiminin Artırılmış Gerçeklik Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Rolü

Yazarlar

  • Murat Göral Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Bingöl, Türkiye
  • Kazım Dağ Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1575

Anahtar Kelimeler:

Artırılmış Gerçeklik- Algılanan Zevk- Algılanan Avantaj

Özet

Amaç – Araştırma artırılmış gerçekliğin, algılanan zevk, algılanan avantaj, estetik deneyim, algılanan artırma kalitesi üzerindeki etkisini belirlemek ve artırılmış gerçeklik tatmininin de davranışsal niyet üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Araştırmanın evrenini, Beko markasının çevrimiçi deneyim mağazası aracılığıyla ürünlerin özelliklerini AG olarak görüntüleyen ve bu markayı satın alan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında “kolayda örneklem” yöntemi uygulanmıştır. Veriler, çevrim içi ve çevrim dışı ortamlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada hipotezlerin test edilmesi için Smart PLS 3 (Partial Least Squares) istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular – Yapılan testler sonucunda artırılmış gerçekliğin, algılanan zevk, algılanan avantaj, estetik deneyim ve algılanan artırma kalitesini pozitif etkilediği; algılanan zevk, algılanan avantaj, estetik deneyim ve algılanan artırma kalitesinin de artırılmış gerçeklik tatminini pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca artırılmış gerçeklik tatmininin, davranışsal niyeti pozitif etkilediği sonucuna da ulaşılmıştır. Tartışma – Elde edilen bu sonuçlar literatürle uyumludur. Lee vd. (2020) algılanan artırma kalitesine bağlı olarak içerik kalitesi ve sistem kalitesinin müşterilerin tutumunu olumlu yönde etkileyerek olumlu davranışsal niyete yol açtığını belirtmişlerdir. Ho vd. (2019), bilgi kalitesi, hizmet kalitesi ve sistem kalitesinin kullanıcı tatminini etkilediğini doğrulamışlardır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Göral, M., & Dağ, K. (2023). Artırılmış Gerçeklik Deneyiminin Artırılmış Gerçeklik Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 92–108. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1575

Sayı

Bölüm

Makaleler