Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Araştırma

Yazarlar

  • Serdar Tarakçıoğlu Gazi Üniversitesi
  • Alptekin Sökmen Başkent Üniversitesi
  • Yasin Boylu Gazi Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon- Motivasyon Araçları- Sağlık İşletmeleri

Özet

Ankara ilinde bir sağlık işletmesinde 123 büro işgöreni üzerinde Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi Anketi uygulanarak gerçekleştirilen bu araştırmada; hangi motivasyon araçlarının işgörenler üzerinde daha etkili olabileceği incelenmiştir. Uygulanan faktör analizi sonucunda, üç faktörün motivasyon araçlarını betimlediği ortaya konulmuştur. Söz konusu ölçekten anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve sağlık literatürüne katkı sağlayabilmek amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik yüzde ve aritmetik ortalamalar incelenmiştir. Daha sonra, büro işgörenlerinin demografik grup ortalamaları ile motivasyon araçları arasında, anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla t testi uygulanmıştır. Bu testler sonucunda, cinsiyet ve eğitim durumu grupları arasında, motivasyon araçları kapsamında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tarakçıoğlu, S., Sökmen, A., & Boylu, Y. (2021). Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 3–20. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/13

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>