Kamu ve Özel Sektörde İş Motivasyonu Uygulaması: Çok Boyutlu Bir Analiz

Yazarlar

  • Aykut Göksel Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Batuhan Ayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1254

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon- İş Motivasyonu- Özerk Motivasyon- Kontrollü Motivasyon

Özet

Amaç –  Bu araştırmanın temel amacı, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerdeki işgörenlerin iş motivasyonu kaynağının belirlenmesi ve demografik özellikler ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığın incelenmesidir.

Yöntem –  Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket olarak ise Gagne vd. tarafından öz belirleme kuramı temel alınarak geliştirilen iş motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Çivilidağ ve Şekercioğlu tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu ölçekte demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk motivasyon olmak üzere üç temel alt boyut yer almaktadır. Araştırma kapsamında farklı organizasyonlarda çalışan farklı meslek gruplarından toplam 354 kişiye ulaşılmıştır. Anket uygulanan bu kişilerden 218’i özel sektörde, 136’sı kamu sektöründe çalışmaktadır.

Bulgular – Yapılan analizlerde cinsiyet ve eğitim durumu ile demotivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları arasında; sektör ile demotivasyon, kontrollü motivasyon ve özerk motivasyon alt boyutları arasında ve iş yerindeki konum ile kontrollü motivasyon alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak medeni durumu ve toplam çalışma yılı ile iş motivasyonu boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kamu sektörü işgörenlerinin demotivasyon ve kontrollü motivasyon düzeyi özel sektör işgörenlerinden daha yüksek iken kamu sektör işgörenlerinin özerk motivasyon düzeyi özel sektör işgörenlerden daha düşük olduğu görülmüştür.

Tartışma –  Araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyeti, eğitim durumu, iş yerindeki konumu ve çalışılan sektörün iş motivasyonu üzerine etkisinin olabileceği değerlendirilmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular, literatürdeki diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirilerek yöneticilere işgören motivasyonu ile ilgili farklı bakış açıları kazandırabilir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Göksel, A., & Ayan, B. . (2021). Kamu ve Özel Sektörde İş Motivasyonu Uygulaması: Çok Boyutlu Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2174–2187. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1254

Sayı

Bölüm

Makaleler