Örgütsel Çatışma ve Yönetim: Kamu Örgütlerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Batuhan Ayan Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, Türkiye
  • Ercan Yavuz Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Çatışma- Örgütsel Çatışma- Çatışma Yönetimi

Özet

Örgütsel çatışma kavramına ilişkin tanımlamalar pek çok araştırmacı tarafından yapılmıştır. Literatürdeki tanımlamalara bakıldığında araştırmacıların konuya farklı açılardan yaklaştığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar örgütsel çatışmayı çözülmesi gereken bir problem olarak görürken bazıları ise örgütsel verimliliği arttıracak bir fırsat olarak görmektedir. Örgütsel çatışmanı olumlu etkilerinin olabilmesi için çatışmanın iyi yönetilmesi gerekmektedir. Çatışma yönetiminin başarılı olabilmesi için de çatışmayı etkileyen faktörler ve bireylerin çatışma durumlarında sergiledikleri davranışlar analiz edilmelidir. Bu şekilde başarılı bir örgütsel çatışma yönetimi sağlanabilir. Bu araştırmada Ankara’daki kamu kurumlarında çalışan personelin örgütsel çatışma durumunda yöneticilerine ve meslektaşlarına karşı sergiledikleri uzlaşma, uyma, kaçınma, bütünleşme ve baskı davranış biçimleri ile demografik özellikler arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri toplama tekniği olarak demografik sorular ile Rahim’in Örgütsel Çatışma Ölçeğinin A ve C formlarının yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Sonuçlar, demografik özelliklerin personel üzerindeki etkisinin önemli olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ayan, B., & Yavuz, E. (2021). Örgütsel Çatışma ve Yönetim: Kamu Örgütlerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 745–762. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/544

Sayı

Bölüm

Makaleler