Çalışanları ve Kurumsal Gücü ile Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı

Yazarlar

  • Enes Koçoğlu Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kurumsal Portföy Yönetmeni, İstanbul, Türkiye
  • Süreyya Karsu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
  • Meltem Nurtanış Velioğlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1262

Anahtar Kelimeler:

Katılım Bankacılığı- Faizsiz Bankacılık- Müşteri Memnuniyeti- Müşteri Sadakati

Özet

Amaç –  Çalışmanın amacı, katılım bankası müşterilerine katılım bankası çalışanlarının ve Katılım bankasının tutumlarının, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerine etkilerini belirleyerek katılım bankası sektörüne ve pazarlama literatürüne katkıda bulunmaktır. 

Yöntem –  Nicel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı nitelikte neden-sonuç araştırmasıdır. Araştırma amacını gerçekleştirmek üzere iki farklı model test edilecektir. 1.model: Katılım Bankası Çalışanı ve Katılım bankasının tutumlarının Müşteri Memnuniyetine Etkisi, 2. Model: Katılım Bankası Çalışanı ve Katılım bankasının tutumlarının Müşteri Sadakatine Etkisi. Veri, Kasım 19, 2018-Ocak 25,2019 dönemlerinde, 373 müşteriden yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Neden-sonuç araştırmasının örneklemi kolayda örneklemdir.  Nakıboğlu (2008)’den alınan ölçeğin, katılım bankası uygulanmasıyla güvenirliği tespit edilmiştir (KMO= 0,869, Küresellik testi p‹0.00).

Bulgular –  1. model analiz sonucu;  Katılım bankası çalışanlarının tutumları ve Katılım bankası tutumlarının müşteri memnuniyetini açıklama gücü 0,550’dir, F testi (F= 283,146; p=0,000)sonucu; 1.model anlamlıdır. Araştırma modeli hipotez testinde H1 ve H2 kabul edilmiştir. 2.model analiz sonucu; Katılım bankası çalışanlarının tutumları ve Katılım bankası tutumlarının müşteri sadakatini açıklama gücü 0,455’dir, F testi (F= 156,146; p=0,000)sonucu 2. model anlamlıdır. Araştırma modeli hipotez testinde H3 ve H4 kabul edilmiştir.

Tartışma –  Katılım bankası tutumlarının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. Katılım bankalarının, müşteri memnuniyetini sağlayacak, ürünlerini çeşitlendirmeleri önemlidir. Katılım bankalarının, dayanışma felsefesine dayanan özgünlüğünün, finansal ekosistemde yer alan tüm paydaşlara tekrarlanacak mesajlarla hatırlatacak pazarlama uygulamaları geliştirmeleri önerilir.

Müşteriyle doğrudan temas eden katılım bankası çalışanları, müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde etkilidir. Satış ve destek organizasyonlarındaki çalışanların bankanın stratejik amaçlarıyla uyumlu çalışması yönünde teşvik edilmesi önerilir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Koçoğlu, E., Karsu, S., & Nurtanış Velioğlu, M. . (2021). Çalışanları ve Kurumsal Gücü ile Yükselen Değer: Katılım Bankacılığı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2289–2304. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1262

Sayı

Bölüm

Makaleler