İş Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Mecbure Aslan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1281

Anahtar Kelimeler:

İş Yaşam Dengesi- Bibliyometrik Analiz- Lisansüstü Tezler

Özet

Amaç – İş yaşamındaki değişimler, örgütsel yapılardaki farklılaşmalar, teknolojik değişimler, iş ve yaşamın diğer alanlarındaki etkileşimin iş yaşamına etkisi, dijitalleşme ve çalışma zamanlarına ilişkin farklı uygulamalar, çalışanların iş ve diğer yaşam alanları arasındaki dengeyi sağlamaları gerekliliğini giderek arttırmaktadır. Yoğun iş yaşamı ve işin yaşam alanı içerisinde geniş bir yer kaplaması, iş yaşam dengesinin özellikle  son yıllarda  birçok araştırmaya konu olmasını sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı iş yaşam dengesi odaklı Ulusal Tez Merkezi internet sitesinde  yayınlanan lisanüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmak ve iş yaşam dengesi konusunu yapılan tez çalışmaları perspektifinden incelemektir.

Yöntem –  Araştırma kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 2021 Mayıs ayında tarama terimi olarak iş yaşam dengesi terimi girilmiştir. Ulaşılan lisansüstü tezlerin bazı değişkenler açısından bibliyometrik analizleri yapılmıştır.

Bulgular –  Ulusal Tez Merkezi veri tabanından iş yaşam dengesi terimiyle tarama yapılmış ve 70 adet teze ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında 70 adet tez; tez adı, yılı, türü, yayınlandığı yıl, dili, danışman ünvanı, üniversite, enstitü, anabilim dalı, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, anahtar kelimeler ve özet gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırrma kapsamında tezlerin çoğunluğunun 2019 yılında ve yüksek lisans tezlerinden oluştuğu görülmektedir. 2007 yılından itibaren yapılmış tezlere ulaşılmıştır. Lisansüstü tezlerin daha çok işletme ana bilim dalında yoğunlaştığı görülmektedir.

Tartışma –  İş yaşam dengesi terimiyle Ulusal Tez Merkezi internet sayfasından taranan 70 adet lisansüstü tez  bibliyometrik analizle incelenmiştir. İş yaşamı, genel yaşam alanında geniş bir yer kaplamakta olup, iş yaşamının diğer yaşam alanlarını etkilediği, yaşamın diğer alanlarının da iş yaşamını etkilediği görülmektedir. İş ve diğer yaşam alanları arasındaki dengenin sağlanması giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda iş yaşam dengesinin daha fazla araştırmaya konu olmasının ve farklı değişkenlerle ele alınmasının literatüre, araştırmacılara, öğrencilere ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aslan, M. . (2021). İş Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2623–2633. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1281

Sayı

Bölüm

Makaleler