İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı ve Örgütsel Bağlılık: “Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği”

Yazarlar

  • Ece Kuzulu İzmir Demokrasi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İzmir, Türkiye
  • Tuğçe Aslan İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
  • Gülce Erdoğan İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
  • Damla Kanık İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
  • Durdu Yılmaz İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1294

Anahtar Kelimeler:

İşveren Marka Değeri- İşveren Marka Çekiciliği- İşveren Markalaştırması- Örgüt Bağlılığı

Özet

Amaç –  Araştırmanın amacı özel bankalarda istihdam edilen beyaz yakalı işgörenlerin işveren marka değerine ve alt boyutlarına dair görüşlerini tespit etmek, en fazla hangi boyutlardan etkilendiklerini belirlemek ve bu görüşlerin işgörenlerin örgüt bağlılığı ile karşılaştırılmasını yapmaktır.

Yöntem –  Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. 22 özel banka çalışanı ile 31 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Katılımcıların verdiği cevapların birbirini tekrar ettiği tespit edildiğinde örneklem sabitlenmiştir ve 22. kişide mülakatlar durdurulmuştur. Katılımcıların cevapları deşifre edilmiş, MAXQDA Analytics Pro 2020 Nitel Veri Analizi programında analiz edilmiştir.

Bulgular –  Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılanlar psikolojik boyutun alt kodlarından “kurumun parçası olmaktan duyulan memnuniyeti” diğer tüm kodlara göre daha fazla dile getirmişlerdir. Fonksiyonel boyuta dair verilen cevaplar incelendiğinde mülakat katılımcılarının “çalıştıkları kurumda terfi fırsatlarının bulunmasına” vurgu yaptıkları görülmektedir. İşveren marka değerinin ekonomik boyutuna ait kodlar incelendiğinde; katılımcıların en fazla “özel sağlık sigortalarından” memnun olduklarını dile getirdikleri görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların dördü hariç büyük çoğunluğu kendilerini çalışmakta oldukları kuruma bağlı hissetmektedirler.

Tartışma –  Katılımcılardan alınan cevaplar doğrultusunda, kurumun parçası olmaktan duyulan memnuniyet psikolojik alt boyutun en önemli belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır. Analiz sonuçları, araştırmaya katılanların işlerini stresli bulmalarına rağmen, çalıştıkları kurumun parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını ve kurumlarındaki eğitim imkanlarını yeterli bulmalarının işveren marka değeri algılarında da etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılardan elde edilen bulgular, katılımcıların ekonomik boyutlardan en fazla özel sağlık sigortasından memnun olduklarını ve bunun işveren marka değeri algılarını etkilediğini göstermektedir. Katılımcılar, ücretlerini düşük bulmakta ve prim sistemlerinden de memnun olmadıklarını belirtmektedirler, ancak kuruma bağlı hissetmeleri bu algılarından etkilenmemektedir. Kuruma olan bağlılığını en fazla vurgulayan katılımcılar en yoğun vurguyu, psikolojik boyuta yapmaktadır. Sonuçlara göre; insan kaynakları yönetimi uygulayıcılarının psikolojik boyuta yoğunlaşan uygulamalar ile işgörenlerin örgüt bağlılığını güçlendirebilecekleri öne sürülebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kuzulu, E., Aslan, T., Erdoğan, G., Kanık, D., & Yılmaz, D. (2021). İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı ve Örgütsel Bağlılık: “Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2845–2862. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1294

Sayı

Bölüm

Makaleler