Hızlı Tren Şantiyesinde Çalışanların Güvenlik İklimi Algıları ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Zeynep Feride Olcay İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1297

Anahtar Kelimeler:

İş Sağlığı ve Güvenliği- Güvenlik İklimi- İşten Ayrılma Niyeti- Çalışma Psikolojisi

Özet

Amaç – Bu çalışmanın kapsamında Bilecik hızlı tren şantiyesinde istihdam edilen kişilerin güvenlik iklimi algısıyla işten ayrılma niyeti (İAN) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem – Araştırmanın ana kütlesini Bilecik ili hızlı tren şantiyesinde çalışan 185 kişi oluşturmaktadır. Örneklem ise 16-19 Mart 2021 tarihinde anket sorularını cevaplayan 127 katılımcıdan meydana gelmiştir. Anketin etik kurul izni alınmıştır. Yüz yüze uygulanan anket 3 bölümden oluşturulmuştur; ilk bölümde ankete katılan kişilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular, 2. bölümde güvenlik iklimi ölçeği ve son bölümde işten ayrılma niyeti ölçeği bulunmaktadır. Araştırma kapsamında SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak, güvenlik iklimi ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden elde edilen puanların dağılımını incelemek için Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre ölçeklerden elde edilen puanlar normal dağılıma sahip olmadığından verilerin analizinde parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların işten ayrılma niyeti puanları ile yönetimin bakış açısı ve kurallar (r=-0,016; p>0,05), iş arkadaşları ve güvenlik eğilimleri (r=0,022; p>0,05) ve güvenlik iklimi ölçeği  toplam (r=-0,001; p>0,05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişkilerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların güvenlik iklimi algıları ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakla beraber, elde edilen sonuçlar katılımcıların güvenlik iklimi algılarının yüksek düzeyde, işten ayrılma niyetinin ise orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Anketin ilk bölümünde bulunan katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile güvenlik iklimi algısı ve işten ayrılma niyeti arasında ortaya çıkan anlamlı farklılıklar bulgular kısmında paylaşılmaktadır.

Tartışma – Sonuçlara göre güvenlik iklimi algısı ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki saptanmamasına rağmen, yapılan araştırmalarda örgüt ve yapılan işle ilgili, çalışanlarla ilgili ve dış etkenler işten ayrılma niyetinin öncülleri olarak görülmektedir. Bu öncüllerden biri olduğu düşünülen iş güvenliği iklimi algısının işten ayrılma niyeti ile olan ilişkisinin farklı sektör ve çalışma alanlarında araştırılması faydalı olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Olcay, Z. F. (2021). Hızlı Tren Şantiyesinde Çalışanların Güvenlik İklimi Algıları ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2902–2915. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1297

Sayı

Bölüm

Makaleler