Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İmaj Bileşenleri; Sağlık İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Kadri Gökhan Yılmaz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Esat Saygın Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Metehan Tolon Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1290

Anahtar Kelimeler:

İmaj- Kurumsal İmaj- Kurumsal İmaj Faktörleri

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı kurumsal imaj algı düzeyi ile kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişkiyi ve etkiyi ortaya koymaktır.

Yöntem – Çalışmanın verileri Ankara’da özel bir hastanede, yatan hasta birimindeki hastalardan oluşmaktadır. 213 geçerli anket formu ile araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesi için SPSS 22.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Yapılan veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Kurumsal imaj algısı ile Kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Ortaya çıkan bulgular % 95 güven aralığında ve % 5 anlamlılık düzeyinde incelenmiştir.

Bulgular – Araştırmada kurumsal imajı oluşturan her bir boyut ile algılanan imaj arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir ve imaj boyutları ile imaj algısı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüştür. İmaj algısının oluşmasında imaj faktörlerinin % 50’lik bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Algılanan imaj üzerindeki en önemli faktörün iletişim boyutu olduğu dikkat çekmektedir. Buna karşın etkisi en düşük boyutun ise sosyal faktörler olduğu söylenebilir.

Tartışma – Araştırma sonucunda imaj algı düzeyi ile kurumsal imaj faktörleri arasındaki ilişki ve etki ortaya koyularak sağlık kurumlarının olumlu kurumsal imaj yaratabilmeleri konusunda neler yapabileceğine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, K. G., Saygın, E., & Tolon, M. (2021). Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İmaj Bileşenleri; Sağlık İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2780–2799. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1290

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri