Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Algılarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi

Yazarlar

  • Özlem Köroğlu Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mersin, Türkiye
  • Emel Bahar Tarsus Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tarsus, Mersin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1334

Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik- Tükenmişlik- İşten Ayrılma Niye

Özet

Amaç – Sağlık emekçileri içinde en büyük grubu oluşturan ve hasta ile birlikte uzun süreli çalışan hemşireler, çalışma ortamındaki olumsuzluklardan en fazla etkilenen sağlık çalışanları olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin tükenmişlik algılarının işten ayrılma niyetlerine etkisini incelemektir. Yöntem – Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri zincir örnekleme yöntemiyle, Mersin ve Adana illerinde erişilebilen ve çevrimiçi ankete katılım gösteren 464 hemşireden elde edilmiştir. Veri toplama formu Tükenmişlik Ölçeği, İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ve demografik sorulardan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS ve AMOS programında regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Tükenmişliğin alt boyutlarını oluşturan, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın, bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu; üçüncü boyut olan kişisel başarının, bağımlı değişken işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca işten ayrılma niyetinde olan hemşirelerin %38’inin işini bırakmayı son 1 yıl içinde düşünmeye başlamış olmasının, Covid-19 salgını sürecinin yoğun ve yıpratıcı etkisiyle ilgili olması yüksek ihtimaldir. Tartışma – Önceki çalışmalarda önerilen duygusal emek davranışı geliştirme çabalarının çok ötesinde sistemli ve sürdürülebilir programlarla, ülke genelinde ve tüm sağlık sektörü çalışanlarını içerecek şekilde stratejiler formüle edilmeli ve uygulanmalıdır. Özellikle kişilik özellikleri başta olmak üzere çok farklı değişkenleri dikkate alarak yapılacak kapsamlı ve boylamsal çalışmalar, sağlık çalışanlarının işe alınması, çağın ihtiyacına göre eğitim ve gelişim sağlanması ve elde tutulması konusunda kilit rol oynayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Köroğlu, Özlem, & Bahar, E. (2021). Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Algılarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3453–3466. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1334

Sayı

Bölüm

Makaleler