İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Ahmet Ziya Başçı Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
  • Fatma Geçikli Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erzurum, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1480

Anahtar Kelimeler:

İletişim İklimi- Destekleyici İletişim İklimi- Savunmacı İletişim İklimi

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı zorlu rekabet ortamında örgütler için vazgeçilmez bir unsur olan iletişimin ve örgüt çalışanlarının iletişimin kalitesine ve niteliğine yönelik algılarından oluşan iletişim ikliminin, bireylerin öznel iyi oluş hali olan psikolojik sermaye düzeyleri ile olan ilişkisine vurgu yapmaktır. Yöntem – Yordayıcı ilişkisel tarama deseni kullanılarak yapılan bu çalışmada veri toplamak için anket tekniğinden faydalanılmıştır. Elde edilen verilere normallik analizi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı belirlenmiştir. Normal dağılan veri üzerinden katılımcıların demografik bilgilerini yorumlamak amacıyla frekans analizi, katılımcıların iletişim iklimi algıları ve psikolojik sermaye düzeylerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama dağılımı, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi ve değişkenler arasındaki yordayıcılık rolünü belirlemek için ise; standart çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular – Araştırmada yapılan standart çoklu regresyon analizi sonucunda iletişim ikliminin alt boyutları olan savunmacı ve destekleyici iletişim ikliminin birlikte psikolojik sermayenin alt boyutlarını ayrı ayrı anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar neticesinde Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademik personelin iletişim iklimi algıları ile psikolojik sermaye düzeyleri arasında anlamla bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bireylerin genel iyi oluş halini ifade eden psikolojik sermaye düzeyinin geliştirilmesinde ve yükseltilebilmesinde örgütte oluşturulan destekleyici iletişim ikliminin önemi ortaya çıkmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Başçı, A. Z., & Geçikli, F. (2022). İletişim İklimi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1920–1936. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1480

Sayı

Bölüm

Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.