Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yazarlar

  • Bekir Kaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Emine Öner Kaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Finans ve Bankacılık Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1587

Anahtar Kelimeler:

Pay Geri Alımı- Pay Getirisi- Olay Çalışması

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım duyurularının pay getirileri üzerindeki kısa dönem etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca, Covid-19 salgını öncesinde ve sırasında pay fiyatlarının pay geri alım duyurularına verdiği tepki incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Yöntem – Çalışmanın örneklemi, 2018-2022 döneminde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda 72 şirket tarafından açıklanan pay geri alım işlemlerinin başlatılmasına ilişkin 101 bildirimi içermektedir. Olay çalışması yöntemi kullanılarak, belirlenen farklı olay pencereleri için günlük ortalama anormal getiriler (AAR) ve kümülatif ortalama anormal getiriler (CAAR) hesaplanmış ve ardından bu getirilerin anlamlılığını test etmek için parametrik ve parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Bulgular – Test sonuçları, pay geri alım duyurularının pay getirileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca pay fiyatlarının pay geri alımı duyurularına verdiği tepkide, 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19’un pandemi ilan edilmesinden önce ve sonra istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Bulgular, Borsa İstanbul’da pay geri alım duyurularının ardından anormal getiri elde etme imkânı olduğunu göstermektedir. Ayrıca elde edilen sonuçların, düşük değerlenme ve sinyal verme hipotezlerini desteklediğini ifade etmek mümkündür.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, B., & Öner Kaya, E. (2023). Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 286–299. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1587

Sayı

Bölüm

Makaleler