OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi

Yazarlar

  • Tuba Esra Baskak Bağımsız Araştırmacı

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1596

Anahtar Kelimeler:

Kadın ve Erkek İntihar Oranları- İşsizlik- Panel VAR Analizi

Özet

Amaç – Bu çalışmada OECD ülkelerine ait işsizlik ve intihar oranları arasındaki ilişki 2000 ile 2019 yılları kapsamında analiz edilmiştir. İntihar oranları cinsiyet farklılıkları ile ele alınmıştır. İşsizliğin kadın ve erkek intihar oranlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – İşsizlik ile kadın ve erkek intihar oranları verileri kullanılarak Panel VAR modeli kurulmuş ve ortogonal sapmalar kullanılarak Holtz-Eakin, Newey ve Rosen GMM yöntemi ile tahmin edilmiştir. Değişkenlerin bir diğer değişken üzerindeki etkisini ölçmek için etki tepki fonksiyonları kullanılmıştır. Bir değişkende meydana gelecek olan şokun diğer değişken üzerindeki etkisine bakmak için öngörü hatası varyans ayrıştırması yapılmıştır. Değişkenler arasında nedenselliğin yönünü tespit etmek için Panel Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Bulgular – İşsizlik ile kadın ve erkek intihar oranlarının birbirlerini etkiledikleri ve her değişkenin kendi gecikmesinden etkilendiği sonucuna varılmıştır. İşsizlik ve erkek intihar oranları arasında tek yönlü, kadın ve erkek intihar oranları arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Tartışma – İşsizliğin intiharın nedeni olduğu ve işsiz kalan bireyin ortalama 4-5 yıl içinde intihara teşebbüs edecek olması sonuçlarına bakılarak bu süre ve öncesinde işsiz kalan bireylere müdahale etmenin ve işsizliğin intihara sebep olmasını engellemenin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Baskak, T. E. (2023). OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 437–451. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1596

Sayı

Bölüm

Makaleler