Fit Yiyecek-İçecek Hizmeti Yeniliğinin Benimsenmesi: Spor Salonları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ahmet Yarış Mersin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mersin, Türkiye
  • Neslihan Şahin Mersin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları A.B.D., Mersin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1692

Anahtar Kelimeler:

Fit yiyecek-içecek- Spor ve beslenme

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı spor yapan bireylerin bir yenilik olan fit yiyecek-içecek hizmeti alma niyetini ve bu niyeti etkileyen faktörleri incelemektir. Yöntem - Rogers’ın yeniliğin algılanan özellikleri temel alınarak bir model oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak anketten yararlanılmış ve toplamda spor salonlarında spor yapan 450 kişiden veri toplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesi için yapısal eşitlik modeli analizi kullanılmıştır. Bulgular - Fit yiyecek-içecek hizmeti almanın göreceli yararı, uygunluk ve gözlenebilirliğin davranışa yönelik tutumu pozitif ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca davranışa yönelik tutumun da davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi kabul edilmiştir. Tartışma - Spor yapan bireylerin fit yiyecek-içecek hizmeti almaya yönelik olumlu yaklaştığı tespit edilmiş olup, etkili olan özellikler ile ilgili işletmelere ve sektöre yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu hizmeti veren işletmelerin sayısının ve bilinirliğinin artması ile spor yapan bireylerin daha çok tercih edeceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yarış, A., & Şahin, N. (2023). Fit Yiyecek-İçecek Hizmeti Yeniliğinin Benimsenmesi: Spor Salonları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 1985–1996. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1692

Sayı

Bölüm

Makaleler