Özümseme Kapasitesinin Firma Performansına Etkisinde Tedarik Zinciri Çevikliği Ve Tedarik Zinciri İnovasyonunun Sıralı Aracı Rollerinin Araştırılması

Yazarlar

  • Esra Açık Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl, Türkiye
  • Erdinç Koç Bingöl Üniversitesi İşletme Bölümü, Bingöl Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1832

Anahtar Kelimeler:

Tedarik Zinciri Çevikliği- Tedarik Zinciri İnovasyonu

Özet

Amaç – Bu çalışmada kaynak temelli yaklaşım üzerine inşa edilen dinamik yeteneklerden olduğu ifade edilen özümseme kapasitesinin firma perfomansına doğrudan etkisinin yanı sıra tedarik zinciri çevikliği ve tedarik zinciri inovasyonu üzerinden dolaylı etkisi araştırılmaktadır. Yöntem – Çalışmada kullanılan veriler imalat sektöründe Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler güvenirlik ve geçerlilik analizleri sonrası özümseme kapasitesi ile firma performansı arasındaki ilişkide tedarik zinciri çevikliği ve tedarik zinciri inovasyonun aracılık etkisini test etmek üzere oluşturulan hipotezler aracılık testlerine tabii tutulmuştur. Bulgular – Ulaşılan bulgular neticesinde özümseme kapasitesinin tedarik zinciri çevikliği, tedarik zinciri inovasyonu ve firma performansı; tedarik zinciri çevikliğinin tedarik zinciri inovasyonu ve firma performansı; tedarik zinciri inovasyonun firma performansı üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Aracılık analizleri kapsamında ise tedarik zinciri çevikliği ve tedarik zinciri inovasyonun, özümseme kapasitesi ile firma performansı arasındaki ilişkide ayrı ayrı ve sıralı olarak aracı rol üstlendikleri tespit edilmiştir. Tartışma – Firma performansına etki eden unsurlar literatürde sıklıkla çalışmalara konu olmaktadır. Bazı çalışmalar içsel kaynakların bazı çalışmalar ise dışsal kaynakların firma performansına etkisini araştırmaktadır. Kaynak temelli yaklaşım, firma performansını artıracak unsurların yalnızca maddi kaynaklar olamayacağını ileri sürmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Açık, E., & Koç, E. (2024). Özümseme Kapasitesinin Firma Performansına Etkisinde Tedarik Zinciri Çevikliği Ve Tedarik Zinciri İnovasyonunun Sıralı Aracı Rollerinin Araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 903–918. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1832

Sayı

Bölüm

Makaleler