Sağlıkta Sessiz İstifanın Nedenleri ve Çözüm Yolları

Yazarlar

  • Emine Özcan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Kuruluşları yöneticiliği, Sivas, Türkiye
  • Ebrar Ilıman Yaltagil Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sivas, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1833

Anahtar Kelimeler:

Sessiz istifa- Sağlık çalışanı

Özet

Amaç – Sağlık sektöründe verilen hizmetin kalitesini arttırmak için, hizmeti olumsuz etkileyen faktörlerin bulunup düzeltilmesi gerekmektedir. Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarının yaşadıkları olumsuzluklar, doğrudan verilen hizmetin kalitesini etkilemektedir. Bu bağlamda; çalışmada dünyada farklı sektörlerdeki çalışanlar açısından birçok olumsuz özelliğe sahip sessiz istifa kavramının, sağlık çalışanları özelinde nedenleri ve çözüm yolları açısından neler yapılabileceği araştırılmıştır. Yöntem – Araştırmada alan yazından faydalanılarak ve uzman görüşleri alınarak hazırlanmış; sessiz istifa nedenlerini ve çözüm yollarını ifade eden yargıların yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Tanımlayıcı araştırmanın evrenini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 2116 sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 440 hastane çalışanına yüz yüze ve çevrimiçi ortamda anket uygulanmış, kullanılabilir nitelikte olan 420 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular – Araştırmada katılımcıların meslek grupları ile sessiz istifa kavramı arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Görüşlere önem verilmemesi durumunun, sağlık teknikerlerini etkileme oranının hekim, hemşire, sağlık lisansiyerlerine göre fazla olduğu görülmüştür. Katılımcıların sessiz istifa eğilimlerinin, meslekteki çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yetersiz personel sayısı ve fazla iş yükünün 0-5 yıl arası çalışanlarda oluşturduğu sessiz istifa eğiliminin 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri çalışanlara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Tartışma – Yapılan araştırma sonunda sessiz istifa eğilimini etkileyen faktörlerin; sağlıkta şiddet, düşük ücret, takdir edilmemek, görüşlere önem verilmemesi, yetersiz personel sayısı ve fazla iş yükü, kariyer ve kişisel gelişim imkanlarının kısıtlı olması, yöneticilere karşı hissedilen güvensizlik duygusu, adaletli olunmadığı düşüncesi olduğu görülmüştür. Çözüm yolları olarak ise öncelikli olarak; ücretlerin artırılması, iş yerinde çalışanın kendini değerli hissedebileceği bir ortamın sağlanması, personel sayısının artırılması ve iş yükünün azaltılması ile takdir edilmek gelmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Özcan, E., & Ilıman Yaltagil, E. (2024). Sağlıkta Sessiz İstifanın Nedenleri ve Çözüm Yolları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 919–935. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1833

Sayı

Bölüm

Makaleler