Örgütsel Adalet ve Bağlilik İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • İrfan Yazıcıoğlu Gazi Üniversitesi
  • Işıl Gökçe Topaloğlu

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Adalet- Örgütsel Bağlılık- Konaklama İşletmeleri

Özet

Bu araştırmanın temel amacı işgörenlerin içinde bulundukları organizasyona karşı olan adalet duyguları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin konaklama işletmelerinde tespit edilmesidir. Bu ilişkinin ayrıca adalet kavramının unsurları olan dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalet açısından da belirlenmesi çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Muğla ilinde toplam 864 konaklama işletmesinde çalışan 157648 işgören arasından basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 426 işgören üzerinde yürütülen uygulama ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda genel örgütsel adalet duygusu, adalet unsurları ve örgütsel bağlılık arasında %0,5 önem düzeyinde anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Var olan ilişkinin şiddeti ve düzeyi; genel örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasında %62,4 olarak tespit edilmiştir. Adalet unsurları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin düzeyi; dağıtımsal adalet ile bağlılık arasında % 51, prosedürel adalet ile bağlılık arasında % 45 ve etkileşimsel adalet ile bağlılık arasından % 62 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilişkinin cinsiyet, çalışılan yıl ve eğitim değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

06-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yazıcıoğlu, İrfan, & Topaloğlu, I. G. (2021). Örgütsel Adalet ve Bağlilik İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 3–16. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/3

Sayı

Bölüm

Makaleler