Örgütsel Adalet Algısının Sinizm Üzerine Etkisi: Devlet Üniversiteleri Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma

Yazarlar

  • İrfan Yazıcıoğlu Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Ankara, Türkiye
  • Esra Özcan Gençer Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Davranış- Örgütsel Adalet- Örgütsel Sinizm

Özet

Bu çalışmanın öncelikli amacı, örgütsel adalet algısının örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında görev yapan 986 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Tam sayım yapılmıştır ve 400 katılımcıdan dönüt alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu, 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik değişkenlere ilişkin 4 soruya, ikinci bölümde örgütsel adalet ölçeğine ilişkin 20 ifadeye ve üçüncü bölümde ise örgütsel sinizm ölçeğine ilişkin 13 ifadeye verilmiştir. Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Analizde korelasyon, regresyon ve yapısal eşitlik testleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Boyutlar bazında bakıldığında ise işlemsel adalet algısının örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, dağıtımsal ve etkileşimsel adalet algısının örgütsel sinizmi negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yazıcıoğlu, İrfan, & Özcan Gençer, E. (2021). Örgütsel Adalet Algısının Sinizm Üzerine Etkisi: Devlet Üniversiteleri Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 106–119. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/463

Sayı

Bölüm

Makaleler