Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Aybike Tuba Özden Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tüketici Yenilikçiliği- Sosyal Onay İhtiyacı- Y Kuşağı- Z Kuşağı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin sosyal onay ihtiyaçları ile yenilikçi eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve pazara yeni ürün sunacak işletmelere öneriler sunabilmektir. Yöntem – Bu amaçla Y ve Z kuşağına mensup toplam 402 tüketiciye anket uygulanmıştır. Bu anketler, kolayda örneklem yoluyla seçilmiş tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında, sosyal onay ihtiyacının tüketici yenilikçiliği üzerindeki etkisini belirlemek için doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Z kuşağı tüketicilerinin sosyal onay ihtiyaç ve tüketici yenilikçiliği düzeylerinin Y kuşağı tüketicilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve sosyal onay ihtiyaç düzeyi ile tüketici yenilikçiliği arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – İşletmelerin yeni bir ürünü pazara sunarlarken tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alma zorunluluğu bulunmaktadır ve bu zorunluluk, yeni bir üründen beklentilerinin ne olduğunun anlaşılmasını kolaylaştıran yenilikçi tüketicileri tanıma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Tüketici yenilikçiliği ve bu eğilimi etkileyen faktörlerin tespiti, işletmelerin pazara sunacakları yeni ürün ile ilgili strateji geliştirmelerini sağlayacak sorulara cevap bulunmasını kolaylaştırmaktadır. Tüketicilerin, sosyal ortamlardaki etkileşimi ve bu etkileşimden doğan onaylanma ihtiyacı ve bu ihtiyacın düzeyinin, kişisel ilişkilerini etkilediği gibi tüketim davranışlarını ve yenilikçi eğilimlerini etkilediği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özden, A. T. (2021). Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1537–1558. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/850

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri