Yöresel Restoranlarda Yemek Yiyen Müşterilerin Restoran Hakkındaki Algılamaları, Tutumları ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Yazarlar

  • Ahmet Tayfun Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Bişkek, Kırgızistan
  • Atınç Olcay Gaziantep Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
  • Şerife Yazgan Pektaş Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Bartın, Türkiye
  • Buse Çeti Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yöresel restoran- Algılanan değer- Tutum- Tekrar satın alma niyeti

Özet

Amaç – Bu çalışmada, yöresel restoranlarda yemek yiyen müşterilerin yemek yedikleri restoranlar hakkındaki algılamalarının tutum ve tekrar satın alma niyetine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmanın evrenini, Gaziantep’te faaliyet gösteren turizm işletme belgeli restoranlarda yemek yiyen müşteriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılının Aralık ayında tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile 650 adet anket formu dağıtılmış, uygulanan anket formlarından 580 geçerli anket elde edilmiştir. Elde edilen veriler, korelasyon ve regresyon gibi istatistiksel analizler uygulanarak yorumlanmıştır. Bulgular – Araştırmanın sonucunda, algılanan değerin üç boyutlu (algılanan fonksiyonel değer, prestij değer ve sembolik değer) bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Algılanan değerin alt boyutları ile tutum ve tekrar satın alma niyeti arasında anlamlı ve olumlu ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Algılanan değerin tüm boyutlarının tekrar satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu görülürken tutum üzerinde ise yalnızca iki boyutunun (fonksiyonel ve prestij) etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Bu çalışmada, yöresel restoranların tercih edilmesinde restoranların sofistike ve estetik açıdan çekici olması ile sunulan hizmetin özenli olmasının tüketicilerde yöresel restoranlara karşı olumlu tutumun oluşmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte tüketicilerin yöresel restoranlarda yemek yemeyi harcanan paraya değer görmeleri, yöresel restoranlarda yemek yemenin ödenen miktarın karşılığını verdiğini ve yüksek fiyat ödemeye değer olduğunu düşünmeleri yöresel restoranlarda yemek yemenin hoş, keyifli, güzel ve arzu edilir olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca yöresel restoranlarda yemek yemenin sosyal statünün sembolü olarak kabul edildiğinin, kendini ifade etmeye ve kendi kimliğini iletmeye yardımcı olduğunun ifade edilmesine karşın tutum üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada teorik ve uygulamaya yönelik önerilerin araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tayfun, A., Olcay, A., Yazgan Pektaş, Şerife, & Çeti, B. (2021). Yöresel Restoranlarda Yemek Yiyen Müşterilerin Restoran Hakkındaki Algılamaları, Tutumları ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2649–2660. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/930

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>