İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • M. Burak Ünlüönen Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Ankara, Türkiye
  • Yasin Boylu Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İşe alıştırma eğitimi- iş tatmini- otel işletmeleri

Özet

İşletmelerin yoğun rekabet şartları altında varlıklarını devam ettirebilmeleri için çalışanlarını eğiterek daha verimli hale getirmeleri işe alıştırma eğitimlerinin önemini ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimlerin çalışanların iş tatminini arttıracağı, personel devir hızını düşüreceği ve böylece işletmelerin rekabet ortamında kendilerine avantaj sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların işe alıştırma eğitimlerinin iş tatminini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla işe alıştırma eğitimi ve iş tatmini ile ilgili önceden hazırlanmış ölçekler vasıtasıyla Konya’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 261 kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. İşe alıştırma eğitimi ve iş tatmin boyutlarının çeşitli demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği ve işe alıştırma eğitimlerinin iş tatminine etkisi ile ilgili yapılan analizler sonucunda, söz konusu eğitim faaliyetlerinin otel çalışanların iş tatminleri üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ünlüönen, M. B., & Boylu, Y. (2021). İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 407–426. Geliş tarihi gönderen https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/327

Sayı

Bölüm

Makaleler